Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση με τίτλο «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ " ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ" (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΥΛΗ)»

//Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση με τίτλο «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ " ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ" (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΥΛΗ)»

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση με τίτλο «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ " ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ" (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΥΛΗ)»

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση με τίτλο «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ » ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΥΛΗ)»

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση με τίτλο «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΥΛΗ)»

Η προκηρυσσόμενη Πράξη αφορά στην επιχορήγηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ » ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΥΛΗ)» και διάρκεια λειτουργίας 3 έτη. Η δομή συγκροτείται στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Πράξη διαλειτουργεί με την Πράξη «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα» (Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας»), τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο Π.Ε.

Ωφελούμενοι/ες της Πράξης, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της ΚΥΑ υπ.’ αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/29.03.2016, είναι:

«Οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας», και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».

Σε ποιους απευθύνεται

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Περίοδος υποβολής

από 14/11/2016 έως την 13/01/2017

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 22131 τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • 01. Αίτηση Χρηματοδότησης
 • 02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • 05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • 06. Προγραμματική σύμβαση, σχέδιο σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα, συνοδευόμενο από τις αντίστοιχες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Δικαιούχου
 • 21. Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός Δημοπράτησης, για τα υποέργα 2 και 3
 • 30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, για το υποέργο 1
 • 31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη), για τα υποέργα 2 και 3
 • 60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
 • 61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • 62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
 • 63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Λοιπά έγγραφα,
  • Έντυπο Υποβολής Πρότασης
  • Συνοπτικό Πλάνο Δημοσιότητας
  • Συνοπτικό Πλάνο Δικτύωσης
  • Περιγραφή της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού (τεκμηρίωση της επάρκειας τους και της συμβατότητά τους με τις προβλέψεις και προδιαγραφές της οικείας ΚΥΑ και του Παραρτήματος IΙ (συνημμένου στην παρούσα πρόσκληση), για την προσβασιμότητα/διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ.
  • Περιγραφή και τεκμηρίωση της στελέχωσης της Επιτελικής Δομής (σε ειδικότητες και αριθμό), της διαδικασίας πρόσληψης, της υφιστάμενης κατάστασης και των δυνατοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και του οργανωτικού πλαισίου υποστήριξης και παρακολούθησης στις 5 Π.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  • Ανάλυση του προϋπολογισμού και της αιτούμενης στελέχωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V της παρούσας Πρόσκλησης.
 • 08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης, εφόσον απαιτείται
 • 52. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής, εφόσον απαιτείται
 • 50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών, εφόσον απαιτείται

Προϋπολογισμός

980,640.00 €

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.eydpelop.gr/
Διεύθυνση
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 31 Τρίπολη
Τηλ: 2713 601300
Φαξ:2710 234711
Σταματίνα Ξύγκου
Τηλ: 2713601387
sxygou@mou.gr

2017-10-19T00:53:11+00:00