Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στο πλαίσιο της RIS Πελοποννήσου για την εξειδίκευση δράσεων που αφορούν στην ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

//Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στο πλαίσιο της RIS Πελοποννήσου για την εξειδίκευση δράσεων που αφορούν στην ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στο πλαίσιο της RIS Πελοποννήσου για την εξειδίκευση δράσεων που αφορούν στην ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στο πλαίσιο της RIS Πελοποννήσου για την εξειδίκευση δράσεων που αφορούν στην ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, Επιμελητήριο Αρκαδίας (25ης Μαρτίου & Πανός 2), ώρα έναρξης 9:30 π.μ.

H ΕΥΔ Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Πελοποννήσου οργανώνει ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης την Τρίτη 25 και ώρα 9:30, στο Επιμελητήριο Αρκαδίας και αφορά τις ΜΜΕ που Οκτωβρίου που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

• Αγροδιατροφικός τομέας – τρόφιμα – ποτά

• Παραγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις τους κατασκευαστικού κλάδου, παραγωγή και επεξεργασία προϊόντων ξύλου, μετάλλου, προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή ειδών από πλαστικό, ειδών συσκευασίας, μηχανημάτων, οργάνων και δομικών υλικών, εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Logistics

με στόχο :

o την παροχή κινήτρων σε μικρές επιχειρήσεις για αναζήτηση καινοτόμων λύσεων, την μεταφορά τεχνολογίας, τη διάγνωση των αναγκών και την διερεύνηση της δυνατότητας συμμετοχής σε δράσεις ΕΤΑΚ με σκοπό : α. την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών από αυτές, β. την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας των επιχειρήσεων και γ. την επίλυση προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων,

o την ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας, με στόχο οι πρώτες να βρουν απάντηση σε κάποιο συγκεκριμένο ερώτημα / πρόβλημα που αφορά στη λειτουργία τους ή στα προϊόντα / υπηρεσίες τους,

o την προώθηση δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογίας από τους φορείς καινοτομίας προσανατολισμένων προς τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Σχετικό Αρχείο:

Πρόσκληση Ημερίδας

 

2017-10-19T00:53:11+00:00