Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Περιφερειακή Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού Πελοποννήσου (ΠΕΣΚΕ)

Ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός στόχος για την καταπολέμηση της φτώχειας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ενσωματώνει τη φιλοσοφία στο σχεδιασμό και περιεχόμενο του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» της νέας προγραμματικής περιόδου 2014‐2020, ο οποίος αναλύεται περαιτέρω σε έξι (6) Επενδυτικές Προτεραιότητες, ως ακολούθως:

  • Ενεργές πολιτικές ένταξης με στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης
  • Ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά
  • Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
  • Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
  • Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων
  • Τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα (Community‐led local development strategies)

Ο Θεματικός Στόχος 9 είναι πλήρως συμβατός με τις οριζόντιες αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, των ίσων ευκαιριών, της αρχής μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της προσβασιμότητας, προωθώντας την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ (Ευρώπη 2020).

Σχετικά  Αρχεία

 Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης