Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Κατάλογος προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών, της Ειδικής Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Περιφέρειας Πελοποννήσου για την  προγραμματική περίοδο 2014-2020

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου  με την Α.Π. 784/03-03-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου δημιουργεί κατάλογο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του άρθρου 11 του ΠΔ4/2002, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 20, 22, 23 της με ΑΠ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 /19.02.2016 (ΦΕΚ Β΄ 449/24.02.2016) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας».

Ο κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τις αναθέσεις και συμβάσεις για ενέργειες Παροχής Υπηρεσιών που θα απαιτηθούν για την κάλυψη αναγκών υλοποίησης ενεργειών τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Πελοπόννησος  2014-2020» για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι 31/12/2023.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία:Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης