Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Πρόσκληση ΠΕΛ15

Υποδομές Πρόνοιας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δημιουργία ενός δικτύου υποδομών πρόνοιας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον πληθυσμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής

από 1/7/2016 έως 1/8/2016

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 221 00, τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης
 • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Τεκμηρίωση της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.
 • Τεύχος τεκμηρίωσης συμμόρφωσης υποβαλλόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της ΣΜΠΕ του προγράμματος.
 • Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα, για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 61 και 65 (8) του Καν.1303/2013, εφόσον απαιτείται.
 • Προγραμματική σύμβαση, αποφάσεις συλλογικών οργάνων ή άλλων αρμόδιων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, εφόσον απαιτείται.
 • Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών. Στη περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει υποέργο / υποέργα που ανήκουν στην κατηγορία των προμηθειών, το σύνολο των τευχών δημοπράτησης (διακηρύξεις, τεχνικές προδιαγραφές, απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για έργα της κατηγορίας που αφορά η παρούσα Πρόσκληση, εφόσον απαιτείται).
 • Εγκριτικές αποφάσεις μελετών. Σε περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει υποέργο / υποέργα που ανήκουν στην κατηγορία των δημοσίων έργων, το σύνολο, ανά υποέργο, όλων των τεχνικών μελετών, (εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, αναλυτική προμέτρηση εργασιών, τιμολόγιο,προϋπολογισμός κλπ.), τα τεύχη δημοπράτησης (σχέδιο ή εγκεκριμένα) οι εγκρίσεις και οι αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριμότητα του φακέλου της πρότασης προς δημοπράτηση και διοικητικές πράξεις που πιθανόν έχουν γίνει (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), εφόσον απαιτείται.
 • Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης. Σε περίπτωση που υπάρχει σύμβαση σε εξέλιξη, επιπρόσθετα, αντίγραφο αυτής και τυχόν τροποποιήσεών της, καθώς και το σύνολο των σχετικών εγγράφων από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, εφόσον απαιτείται.

Προϋπολογισμός

€ 1.875.000

Σχετικά αρχεία

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης