Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Πρόσκληση ΠΕΛ13

Κτιριακές υποδομές και εξοπλισμός α’ βάθμιας Υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Παρεμβάσεις σε υποδομές του τομέα της Πρωτοβάθμιας Υγείας, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας και οι οποίες συνάδουν με την εθνική στρατηγική στον τομέα της υγείας. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε εκσυγχρονισμό, επέκταση/αναβάθμιση κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας και ειδικότερα των κέντρων υγείας, περιφερειακών ιατρείων ή ιατρείων αστικού τύπου, ή εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτει ανάγκη, σε δημιουργία νέων, ιατροτεχνολογικό ή ξενοδοχειακό εξοπλισμό όπου διαπιστωμένα υπάρχει έλλειψη ή ο υφιστάμενος χρήζει αναβάθμισης ή και αντικατάστασης, ή και εξοπλισμό γενικότερης αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στους πολίτες.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας
 • Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
 • Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας
 • Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης
 • Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια»
 • Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
 • ΕΚΑΒ
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής

από 4/7/2016 έως 30/9/2016

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην · ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 221 00, τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης, Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έγκρισης της σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη αφορά αποκλειστικά προμήθεια εξοπλισμού, Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (σύμφωνα με το ν. 4052/2012 όπως ισχύει) για την σκοπιμότητα της προμήθειας εξοπλισμού και την διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, τον καθορισμό του δικαιούχου της προμήθειας, τον φορέα διενέργειας του διαγωνισμού, το αντικείμενο της προμήθειας, το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας και τον προϋπολογισμό της δαπάνης
 • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Τεκμηρίωση της συμβατότητας της πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.
 • Τεύχος τεκμηρίωσης συμμόρφωσης υποβαλλόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της ΣΜΠΕ του προγράμματος.
 • Προγραμματική σύμβαση, αποφάσεις συλλογικών οργάνων ή άλλων αρμόδιων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών, εφόσον απαιτείται.
 • Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα, εφόσον απαιτείται.
 • Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών, Στη περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει υποέργο / υποέργα που ανήκουν στην κατηγορία των προμηθειών, το σύνολο των τευχών δημοπράτησης (διακηρύξεις, τεχνικές προδιαγραφές, απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για έργα της κατηγορίας που αφορά η παρούσα Πρόσκληση), εφόσον απαιτείται.
 • Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου, εφόσον απαιτείται.
 • Εγκριτικές αποφάσεις μελετών. Σε περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει υποέργο / υποέργα που ανήκουν στην κατηγορία των δημοσίων έργων, το σύνολο, ανά υποέργο, όλων των τεχνικών μελετών, (εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, αναλυτική προμέτρηση εργασιών, τιμολόγιο, προϋπολογισμός κλπ), τα τεύχη δημοπράτησης (σχέδιο ή εγκεκριμένα) οι εγκρίσεις και οι αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριμότητα του φακέλου της πρότασης προς δημοπράτηση και διοικητικές πράξεις που πιθανόν έχουν γίνει (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), εφόσον απαιτείται.

Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης. Σε περίπτωση που υπάρχει σύμβαση σε εξέλιξη, επιπρόσθετα, αντίγραφο αυτής και τυχόν τροποποιήσεών της, καθώς και το σύνολο των σχετικών εγγράφων από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, εφόσον απαιτείται.

Προϋπολογισμός

€ 1.310.000

Σχετικά αρχεία

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης