Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

21-06-2016 Ανακοίνωση

Πρόσκληση ΠΕΛ 12: για Τμηματοποιημένα έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Υδροδότηση του Δήμου Άργους-Μυκηνών από τις πηγές Λέρνης.

Σε ποιους απευθύνεται

ΔΕΥΑ Άργους-Μυκηνών

Περίοδος υποβολής

από 21/6/2016 έως 15/9/2016

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 221 00 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει:

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα
 • Εγκριτικές αποφάσεις μελετών
 • Σε περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει υποέργο / υποέργα που ανήκουν στην κατηγορία των δημοσίων έργων, το σύνολο, ανά υποέργο, όλων των τεχνικών μελετών, (εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, αναλυτική προμέτρηση εργασιών, τιμολόγιο, προϋπολογισμός κλπ), τα τεύχη δημοπράτησης (σχέδιο ή εγκεκριμένα) οι εγκρίσεις και οι αδειοδοτήσεις που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριμότητα του φακέλου της πρότασης προς δημοπράτηση και διοικητικές πράξεις που πιθανόν έχουν γίνει (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία)
 • Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης
 • Σε περίπτωση που υπάρχει σύμβαση σε εξέλιξη, επιπρόσθετα, αντίγραφο αυτής και τυχόν τροποποιήσεών της, καθώς και το σύνολο των σχετικών εγγράφων από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
 • Έκθεση τεκμηρίωσης συμμόρφωσης της πρότασης ως προς: τις κατευθύνσεις και αρχές της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα ύδατα και των λοιπών Οδηγιών που σχετίζονται με τη διαχείριση υδάτων και τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών που αφορούν στη Περιφέρεια Πελοποννήσου και την προστασία ευαίσθητων υδατικών συστημάτων.
 • Δήλωση του δικαιούχου που να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
 • Βεβαίωση του δικαιούχου ότι θα επικαιροποιήσει τα στοιχεία της διοικητικής του επάρκειας εντός 6 μηνών από την ένταξη της πράξης (εάν απαιτηθεί)
 • Τεύχος τεκμηρίωσης συμμόρφωσης υποβαλλόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της ΣΜΠΕ του προγράμματος
 • Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών, εφόσον απαιτείται
 • Πίνακας διαχωρισμού Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου για έργα που εκτελούνται σε φά
 • σεις, εφόσον απαιτείται
 • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής, εφόσον απαιτείται
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων, εφόσον απαιτείται
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου, εφόσον απαιτείται
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων, εφόσον απαιτείται
 • Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται.

Προϋπολογισμός

€ 6.600.000

Σχετικά αρχεία

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης