Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

09-06-2016 Ανακοίνωση

Η ΕΥΔ Πελοποννήσου ανακοινώνει την ένταξη πράξης «Παρακολούθηση / διαχείριση των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ» με  Κωδικό ΟΠΣ 5000997 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», με προϋπολογισμό  423.390,81 €.

Η διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, αποτελεί υποχρέωση της Χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις Οδηγίας 2006/7/ΕΚ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-02-2009).

Οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ενταγμένες στο Μητρώο  προστατευόμενων Περιοχών των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών με αριθ. οικ.391/20139/2013 (ΦΕΚ 1004/Β/24-04-2013). Η εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στο κάθε Σχέδιο Διαχείρισης αποτελεί υποχρέωση της Χώρας και η διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης αποτελεί μία από τις δράσεις εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης.

Η Απόφαση Ένταξης της Πράξης  αφορά την υλοποίηση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων στις ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2016–2022.

Ειδικότερα η πρόταση περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα:

  1. Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2017-2022
  2. Σύνταξη Μητρώου Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2016-2022
  3. Προμήθεια πληροφοριακών Πινακίδων ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2016-2022
  4. Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2016

Σχετικό αρχείο:

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης