Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 15/4/2016 – 30/6/2023

Τουριστική προβολή θεματικών μορφών τουρισμού – πολιτιστικού / φυσικού αποθέματος, συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, διενέργεια στοχευμένων δράσεων διαφημιστικής καμπάνιας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι ή/και Φορείς τους που έχουν καταστατικούς στόχους/ σκοπούς την τουριστική ανάπτυξη ή/και την προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας σε κεντρικό ή/και σε περιφερειακό επίπεδο
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου ή/και επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αρμοδιότητες/ σκοπούς την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Περιφέρειας

Περίοδος υποβολής

από 15/4/2016 έως 30/6/2023

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Αίτηση Χρηματοδότησης
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου, για την εκτέλεση του έργου, όπως Συστατική πράξη, καταστατικό, κανονιστικές διατάξεις ή κ.α.
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, (Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και οι προδιαγραφές βρίσκονται στα συνημμένα και συγκεκριμένα στο «Παράρτημα ΙΙ – Προσβασιμότητα ΑμΕΑ του Οδηγού Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης)
 • Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου.
 • Λοιπά έγγραφα: • Στοιχεία τεκμηρίωσης Διαχειριστικής Ικανότητας του δικαιούχου (Παράρτημα Ι). • Τεύχος τεχνικής περιγραφής φυσικού αντικειμένου κάθε υποέργου και μεθοδολογία υλοποίησης. • Τεύχος τεχνικής περιγραφής φυσικού αντικειμένου κάθε υποέργου και μεθοδολογία υλοποίησης. • Σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την εκτέλεση της πράξης, κατά τα αναφερόμενα στο σημείο 4.5 «Ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας» της παρούσας Πρόσκλησης. • Εγκεκριμένο Σχέδιο Στρατηγικής Τουριστικής ανάπτυξης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Προγραμματική σύμβαση, εάν έχει συναφθεί, ή σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, καθως και απόφαση των αρμόδιων Οργάνων των συμβαλλόμενων μερών ότι προτίθενται να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της Πράξης, εφόσον αυτό ενταχθεί στο Ε.Π. Πελοποννήσου, εφόσον απαιτείται.
 • Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών. Στη περίπτωση που η πρόταση περιλαμβάνει υποέργο / υποέργα που ανήκουν στην κατηγορία των προμηθειών, το σύνολο των τευχών δημοπράτησης (διακηρύξεις, τεχνικές προδιαγραφές, απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για έργα της κατηγορίας που αφορά η παρούσα Πρόσκληση), εφόσον απαιτείται.
 • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, Επισης, για τις πράξεις που υποέργο θα υλοποιηθεί με ιδια μεσα, απαιτείται τεύχος τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας των ενεργειών που περιλαμβάνονται στο υπόψη υποέργο, εφόσον απαιτείται.
 • Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα.
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων, η οποία εκπονείται σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες (για τα έργα που υπόκεινται στη σχετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 61 και 65 (8) του Καν.1303/2013), εφόσον απαιτείται.

Προϋπολογισμός

€ 2.200.000

Σχετικά αρχεία

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης